Роль поисковых систем интернет в непрерывном профессиональном образовании

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки
Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

наслідкових зв’язків у явищах природи. Сухомлинсь-кий був категоричним супротивником механічного запам’ятовування формул, термінів. Він вважав, що в такому разі зникає особистість учня як активна творча сила. Тільки творче застосування знань сприяє розумовому вихованню особистості, причому, на дум -ку вченого, особливо стимулює розумову діяльність учня стикання з новим, незрозумілим. «Дитина мислить, спостерігаючи, та спостерігає, мислячи», — у цієї фразі, на наш погляд, знаходиться «світоглядна суть розумових зусиль» учня [4, с. 106], коли молода людина переживає глибоке особисте ставлення до істини, що є однією з головних передумов формування критичного мислення особистості.
У фокусі досліджень В. О. Сухомлинського була ще одна найважливіша психолого-педагогічна проблема — зв’язок мислення з мовою (мовленням). На погляд видатного педагога, оволодіння рідною мовою визначає багатство та широту інтелектуальних інтересів особистості. Педагог повинен вчити молодь правильно мислити та виражати власні дум -ки, формувати внутрішнє мовлення. Все це сприяє самостійному усвідомленню та упорядкуванню отриманої інформації, рефлексивному аналізу власної навчальної діяльності, дозволяє зробити обмін думками між учасниками педагогічного діалогу.
З проблемою мовлення тісно змикається й проблема написання рефератів за дисциплінами, що вивчаються, читання. Ці форми розумової праці доцільні як при вивченні гуманітарних, так й природничо-математичних дисциплін, так як сприяють використанню додаткової інформації, усвідомленню фактів, їх аналізу та узагальненню, письмовій рефлексії.
Цінними для викладача, який працює над формуванням у тих, хто навчається, критичного мислення, є погляди В. О. Сухомлинського щодо організації навчального процесу. Сухомлинський вказував, що перехід від сприймання інформації до її опрацювання, тобто до складних розумових процесів, потребує від учителя великої уваги, жвавості методичних прийомів. Педагогу важно зосередитися не на власних думках стосовно навчального матеріалу, а звернути особливу увагу на сприйняття, мислення, уяву, активність розумової праці учнів. Таким чином, учитель може спостерігати, як розвивається мислення його учнів.
У світлі формування критичного мислення важним моментом є правильне оцінювання знань тих, хто навчається. В. О. Сухомлинський відмічав, що існуюча система оцінки знань має ряд недоліків. Основним з них є той, що оцінка часто характеризує тільки результати праці учня, а не саму працю. Аналогічну думку висловлюють й автори І. Загашев та С. Заїр-Бек, які вважають, що стимулом активізації рефлексивної діяльності учнів є суб'єктивні судження викладача щодо ходу заняття. Ми згодні с цими авторами, що щирість, толерантність та позиція партнерства дозволяють зробити атмосферу обговорювання результатів заняття більш відкритими,
а результати — плодотворними [2, с. 66].
Висновки.
Отже, на підставі зробленого аналізу наукової спадщини В. О. Сухомлинського в контексті розумового виховання особистості, зокрема, формування її критичного мислення, ми зробили висновок, що педагогічні ідеї цього видатного вчителя не втратили своєї цінності й для сучасної освіти.
Зокрема, у світлі формування критичного мислення особливо актуальними є запропоновані В. О. Сухомлинським дидактико-методичні засоби, а саме:
— розвиток у молоді, що навчається, розумових навичок співставлення, протиставлення, порівняння, рефлексії власної інтелектуальної діяльності-
— зосередження уваги на формування абстрактного мислення учнів (студентів) —
— проблемний характер навчального матеріалу та його відкритість до дискусійного обговорювання-
— установка на усвідомлене запам’ятовування учнями та студентами навчального матеріалу-
— вербальна та письмова рефлексія навчального матеріалу-
— розвиток мовлення як необхідна умова розумового виховання-
— організація педагогічного діалогу на засадах доброзичливості, толерантності, партнерства-
— оцінювання знань учнів з врахуванням прикладених ними зусиль під час навчальної праці.
Перспективи подальших розвідок у даному напряму ми бачимо в уточненні й реалізації педагогічних умов формування критичного мислення у студентів вищих навчальних закладів.
Література
1. В. А. Сухомлинский об умственном воспитании / Сост. и авт. вступ. ст. М. И. Мухин — К.: Радянська школа, 1983. -224 с.
2. Загашев И. О., Заир-Бек С. И. Критическое мышление: технология развития. — СПб. Издательство «Альянс-Дельта», 2003. — 284 с.
3. Казимір С. Цілющий елексір педагогічної спадщини В. -
О. Сухомлинського // Педагогічний пошук. — 2003. — № 4 (40). — С. 15−16.
4. Сухомлинский В. А. Избранные произведения. Т. 1.- К.: Радянська школа, 1979.
5. Халперн Д. Психология критического мышления. — СПб.: Изд-во «Питер», 2000. — 512 с.
Надійшла до редакції 11. 05. 2007р.
РОЛЬ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ ІНТЕРНЕТ У НЕПЕРЕРВНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ
Осадчий В. В.
Мелітопольський державний педагогічний університет
Анотація. У статті наголошується на тому, що у постійно зростаючій масі інформації у мережі Інтернет важливу роль у пошуку потрібних освітніх ресурсів мають пошукові системи, які є програмами, що надають змогу шукати інформацію у Веб за ключовими словами, темами тощо. Автор характеризує найбільш розповсюджені зарубіжні, російські та українські пошукові сис-
теми, розкриваючи особливості здійснення за їх допомогою пошукової роботи, а також описує власне впроваджену спеціалізовану науково-освітню українську пошукову систему Search. profi. net. ua, метою якої є допомога у здійсненні неперервної професійної освіти шляхом пошуку потрібної наукової та освітньої інформації. Ключові слова: інтернет, освіта, інформація, пошук. Аннотация. Осадчий В. В. Роль поисковых систем Интернет в непрерывном профессиональном образовании. В статье отмечается, что в постоянно растущей массе информации в сети Интернет важную роль в поиске нужных образовательных ресурсов имеют поисковые системы, которые являются программами, которые предоставляют возможность искать информацию в Веб по ключевым словам, темам. Автор характеризует наиболее распространенные зарубежные, российские и украинские поисковые системы, раскрывая особенности осуществления c их помощью поисковой работы, а также описывает собственно разработанную и внедренную специализированную научно образовательную украинскую поисковую систему Search. profi. net. ua, целью которой является помощь в осуществлении непрерывного профессионального образования путем поиска нужной научной и образовательной информации. Ключевые слова: интернет, образование, информация, поиск.
Annotation. Osadchiy V.V. Role of search systems of the Internet in the continuous vocational training. In the article is marked on that in constantly growing mass of information in a network the Internet the searching systems, which are the programs which give possibility to search information in Veb on keywords, have an important role in the search of necessary educational resources, by themes and others like that. An author characterizes the most widespread foreign, Russian and Ukrainian searching systems, exposing the features of realization after their help of searching work, and also describes the actually inculcated dedi-caded scientifically educational Ukrainian searching system of Search, the purpose of which is a help in realization of continuous trade education by the search of necessary scientific and educational information.
Keywords: Internet, formation, education, searching.
Вступ.
Останні десятиріччя розвитку нашого суспільства позначаються інформаційною революцією, що захопила усі галузі науки, техніки, відпочинку та майже всіх інших сфер людської діяльності. Таких вражаючих змін цивілізація досягла за допомогою створення машин для обробки інформації - комп’ютерів, а також завдяки розповсюдженню мереж передачі даних між ними. Об' єднання обчислювальних машин у мережі з часом створило супемагіст-раль — Інтернет, який надав можливість суспільству оперативно формувати критичну масу інформаційних ресурсів. Однією з основних функцій мережі Інтернет є довідкова-консультаційна [18, 228] або інформаційно-довідкова, яку широко можна використовувати у процесі неперервної професійної освіти для різноманітних навчальних цілей: пошук довідкової літератури, посібників, словників, новин та іншої професійно важливої інформації, а також комп’ютерних програм і професійних зв’язків тощо.
Відправною точкою у пошуковій роботі у Інтернет є пошукові системи, які можуть складатися з пошукової машини, каталогу, а також мати інші сервіси і служби: класифікатор, поштовий агент,
стрічка новин та ін. Пошуковий механізм (машина, служба) — програма, яка дає змогу шукати інформацію у веб за ключовими словами, темами тощо (наприклад, AltaVista, Excite, Google, HotBot, Infoseek, Lycos, Magellan, Rambler, Yahoo!) [17, 457]. Ключовим моментом пошукової машини є наявність індексуючого робота, який займається збиранням інформації шляхом викачування сторінок із заданих ресурсів. Зібрана інформація розмішується у сховищі документів, уміст якого визначає набір документів, за якими йде пошук. Для досягнення прийнятної ефективності пошук відбувається не напряму по документах у сховищі документів, а по інформації про них в індексних структурах. За створення цих індексних структур відповідає модуль індексування (індексатор), який разом з індексами створює лексикон всіх слів, що зустрічаються у оброблених документах. Після того, як індекси документів і лексикон створені, користувачі отримують можливість робити запити і отримувати описи знайдених документів. Запити обробляє пошуковий сервер, який розбиває кожний запит на окремі лексеми, після чого робить їх морфологічний аналіз. Потім у лексиконі запитується інформація про те, в яких індексах слід шукати документи, що відповідають запиту, розраховується вага кожного слова, що входить до запиту, і на підставі цих даних підраховується рейтинг кожного знайденого документу відносно оброблюваного запиту, що дозволяє вибрати і вивести найбільш ре-левантні документи [16]. Релевантність у пошукових системах — ступінь відповідності інформації, відібраної пошуковою машиною, критеріями пошуку. Зазвичай виражають у відсотках, де 100% відповідає повному збігу. Оскільки ступінь збігу — поняття суб ' єктивне, а пошукова машина оцінює реле-вантність за формальними ознаками, то вона може цілком не відповідати оцінці користувача [17, 434].
Робота виконана за планом НДР Мелітопольського державного педагогічного університету.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи — аналіз найбільш розповсюджених зарубіжних, російських та українських пошукових систем та розкриття особливостей здійснення за їх допомогою пошукової роботи, яка допомогає у здійсненні неперервної професійної освіти.
Результати досліджень.
Починаючи ще з доком’пютерної епохи, як ефективний засіб смислової організації масивів даних, що забезпечують можливість зручного доступу до них, використовуються ієрархічні каталоги. На сучасному етапі цей підхід застосовується різноманітними комп’ютерними системами підтримки пошуку і доступу до даних і документів. Ймовірно, з усіх типів таких систем, лідерами по кількості людей, що їх використовують, є Web-каталоги, такі як Yandex, Yahoo! або Rambler. Такі системи незамінне для ефективного пошуку, навігації та систематизації великих масивів даних [18].
Серед відомих зарубіжних пошукових систем слід виділити такі: AltaVista (http: //
www. altavista. com/), Direct Hit, Google (http: // www. google. com/), Excite, MSN Search (http: // search. msn. com/), Northern Light (http: // www. northernlight. com/), Fast (AllTheWeb) (http: // www. alltheweb. com/, http: //www. fast. no), Hot Bot (http: //www. hotbot. com/), Lycos (http: //www. lycos. com/), Euroseek (http: //www. euroseek. net/), Yahoo! (http: // www. yahoo. com/) та ін.
AltaVista — один із найбільших і найшвидших пошукових серверів. Її достоїнства полягають у тому, що вона має велику базу даних, потужні засоби пошуку, можливість шукати документи у мережі різними мовами. Серед недоліків слід зазначити про іноді суперечливі результати пошуку, показ списку тільки за 1G посиланнями на сторінці, неможливість вибору потрібного сортування (завжди сортує за релевантністю), неможливість переходу на перегляд заданої позиції у списку [2G].
Direct Hit — пошукова система, що була задумана Геррі Куллісом та Майком Кассиді у 1998 році. Вона працює на технології click-tracking (ран-жування за популярністю), що ґрунтується на поведінці користувачів відносно того чи іншого сайту, тобто на популярності сайтів серед користувачів. Відповідно до заяв її представників на сьогоднішній день їх база даних містить 1GG мільйонів проіндек-сованих документів і постійно збільшується. Direct Hit має локалізовані версії сайту для Великобританії, Австралії, Франції, Германії, Італії, Нідерландів, Швеції, Норвегії, Данії, Португалії і Бразилії. Direct Hit показує на сторінці видачі результатів список «related searches», тобто раніше зроблені пошукові операції. Це дає можливість переглянути, що люди знайшли корисного за тією ж самою темою, що й запит користувача [12].
Google — швидка пошукова система по анг-ло-, російсько- і україномовній інформації. Назва «Google» — це інша форма слова «googol» (гугол), що була придумана Мілтоном Сироттой, племінником американського математика Едварда Каснера. Гугол
— це число, представлене одиницею із сотнею нулів. Це величезна величина. У всесвіті немає нічого, що б могло вимірюватися гуголами — ні зірки, ні часточки пилу, ні атоми не бувають у такій кількості. Використання такого терміну компанією Google відображає її завдання організувати величезні об'єми інформації глобального Інтернету так, щоб вона була максимально корисна і доступна у всьому світі [15]. Пошукова система Google використовує технологію PageRank, що ґрунтується на link popularity, тобто при обчисленні релевантності сторінки найбільший внесок має кількість і якість посилань на сторінки інших сторінок. Як заявляє Google, на сьогоднішній день їх база даних нараховує більше 1,346,966,GGG проіндексованих сторінок. У Google можна шукати 1G різними мовами, а також налаштувати інтерфейс пошукової системи потрібною мовою. Зручною функцією є «cache», завдяки якій користувач може переглядати проіндексовану сторінку навіть якщо ця сторінка видалена або сервер, на якому вона була
розташована недоступний. За допомогою Google можна знайти сторінки, які не містяться у його базі даних, що можливо тому що пошуковий павук індексує текст посилань зі сторінки [8].
Стартувавши пізніше інших потужних систем — у кінці 1995 року — система Excite швидко завоювала популярність, оскільки пропонує багато засобів пошуку у найрізноманітніших середовищах. Серед них — WWW, новини з електронних журналів і газет, E-mail адреси, географічні карти і атласи доріг, погода, а також такі засоби як пошук і резервування міць в готелях, транспортних засобах та ін. Крім того, Excite підтримує кілька корисних служб, що не пов’язані із пошуком, серед них — система спілкування у реальному часі Excite Pal, безкоштовний E-Mail провайдер MailExcite, служба гороскопів та багато іншого. Каталог Excite містить понад 80 тисяч відібраних вручну посилань, що представляють кращі Internet-ресурси у більшості областей людської діяльності, кожне посилання супровод -жується коротким коментарем. Пошукова машина Excite індексує більше 50 мільйонів документів, індексація відбувається по повному тексту. Серед всіх зарубіжних систем Excite дає найвищу реле-вантність результатів для простого пошуку. Це пов’язано із тим, що в Excite реалізована унікальна евристична система обробки запитів Intelligent Concept Extraction — за введеними ключовими словами Excite намагається визначити, що користувач мав на увазі і шукає за змістом, а не тільки за словами. Дякуючи цьому, користувач може отримати якісні результати пошуку, навіть якщо сторінки, що шукаються, не містять введених ключових слів. На-жаль. система ця працює тільки для англійської мови і є унікальною. З такої особливості Excite випливає два цікавих наслідки. По-перше, можна здійснювати пошук природною мовою, наприклад, ввести «What is the biggest library in New-York» («Яка бібліотека є найбільшою у Нью-Йорку»). Excite не тільки знайде потрібні сторінки, але й запропонує кілька карт і довідників по Нью-Йорку. По-друге, Excite може допомогти користувачу у незвичайних видах пошуку, наприклад, можна ввести (приблизну) цитату, щоб отримати посилання на сторінки, що присвячені її автору. На сторінці результатів пошуку Excite виводить знайдені документи з групуванням по сайту, для кожного результату виводиться процент релевантності. Біля кожного результату є посилання «More Like This» (приблизно це), яка дозволяє зменшити кількість результатів, залишивши серед них тільки такі, що подібні до вибраного. Крім того, під рядком для нового пошуку виводяться кілька слів, що найбільш часто зустрічаються у знайдених документах — можна вибрати деякі з них (відмітивши релевантні) для зменшення кількості результатів. Цікавою особливістю Excite є адресна реклама — рекламний банер на сторінці з результатами пошуку часто пов’язаний із темою пошуку. Можливості розширеного пошуку на Excite реалізовані на базовому рівні. Крім стандартних логіч-
них операцій над термінами, є тільки обмеження області пошуку однією з категорій (3−4 регіональні бази Excite, Usenet, News, WWW). За допомогою дужок і спецсимволів прямо у рядку ведення на основній сторінці можна ввести слова і фрази, які повинні бути присутніми, не повинні бути присутніми у документі, альтернативні ключові слова і т.д. Для тих, хто не хоче розбиратися у складностях синтаксису запиту, є «Power Query» (потужний запит), на сторінці з яким можна побудувати свій запит, вибираючи умови і логічні операції зі списків, що випадають [1G].
MSN search — пошукова система, що підтримується Microsoft. вона не має власного пошукового робота або каталогу, вона використовує дані з Inktomi, LookSmart. MSN важлива для користувачів Internet Explorer’а, тому що використовується за замовчуванням, коли користувачі водять в адресний рядок пошуковий запит. MSN використовує базу даних Inktomi, яка містить понад 55G мільйонів URL, та LookSmart — 2 млн URL. MSN локалізована приблизно для 3G країн, таких як: Великобританія, Данія, Бельгія, Нова Зеландія, Японія та ін. MSN надає користувачам можливість сортувати результати пошуку: за датою, за алфавітом, за релевантністю [4].
Northern Light — одна з крупніших пошукових систем Інтернет, що була задумана у вересні 1995 року і запущена у серпні 1997 року. Вона має багато нагород за пошукову технологію «Custom Search Folders», також відому як «research engine», яка полягає у динамічній організації знайдених документів у тематичні групи, що дуже зручно. Посилання на ці групи знаходяться справа від знайденої сторінки. І якщо користувач бажає переглянути більше сторінок за цією темою то досить просто натиснути на посилання справа. Таке рішення дуже зручне, тому що кожний раз коли користувач робить пошук, динамічно створюється щось на зразок каталогу. У базі даних Northern Light міститься понад 35б, 133,483 проіндексованих сторінок. Northern Light не має локалізованих версій свого сайту для тієї чи іншої країни. Northen Light не використовує якихось сторонніх постачальників результатів пошуку. результати беруться з бази даних проіндексованих документів Northen Light та статей з газет та журналів, з якими є відповідні домовленості [3].
Fast — досить швидка пошукова машина крупного провайдера пошукових рішень Fast Search and Transfer, яка була основана в Норвегії в 1997 році. У 1999 році компанією були встановлені пратнерські відносини з Dell, з метою створення найбільшої бази даних проіндексованих веб-сторінок. Результатом цього парнтерства стала відома компанія «All the Web, All the Time», і організован пошуковий сервер http: //www. alltheweb. com/. Fast розташовується на AllTheWeb. Ім'я Fast (швидкий) — не перебільшення, дійсний час відповіді сервера на пошуковий запит не більше G, G5 с (це час, який потрібен системі для формування результатів пошуку). база даних нараховує більше 6GG млн. URL. Дякуючи такому
об'єму даних, ця пошукова система вважається однією з крупніший в Інтернет. Локалізованих версій сайту для інших країн не має [9].
Пошукова система HotBot, власником якої є компанія Terra Lycos, не має своєї бази даних, а використовує результати інших пошукових систем. За замовчуванням, пошукові результати надаються Inktomi, але за бажанням можна переключити пошук по базі даних іншої пошукової системи, наприклад, Alltheweb (FAST), Google, Teoma (AskJeeves). Проте HotBot не є мета-пошуковою системою, адже результати від різних пошукових машин не змішуються, а видається у тій же послідовності, що й на основних серверах пошукової системи, по базі даних якої здійснюється пошук [7].
Lycos — крупний портал, що почав розвиватися як самостійна пошукова система зі своїм пошуковим роботом, зараз включає пошукову систему і багато інших розділів. Lycos не підтримує свою базу даних, а використовує базу даних FAST, Direct Hit і ODP (DMOZ), проте все ж таки вважається дуже популярною пошуковою системою. У 1998 році Lycos придбав пошукову систему HotBot. Восени 2000 року Lycos приєднався до партнерів Overture. com і в результати пошуку на перші 3 позиції вставляються посилання, що надаються Overture. com. Lycos завдяки базі даних FAST нараховує більше 600 млн проіндексованих документів, а завдяки ODP (DMOZ) — 2 млн [5].
EuroSeek — міжнародна пошукова система, що претендує на роль провідної системи пошуку ресурсів WWW у Європі, дозволяє вибрати мову інтерфейсу, обмежити пошук регіоном або документами заданою мовою. пропонується вибір з 40 європейських мов, у ряді яких і російська [11].
Yahoo! («Yet Another Hierarchically Officious Oracle» — букв. «ще один ієрархічно організований неофіційний Oracle») — пошукова система, пошуковий сервер у World Wide Web, створенаий Дейвом Файлоу і Джеррі Янгом, співробітниками факультету комп’ютерних наук Стенфордського університету. Вони розробили каталог ресурсів веб, який містив більш наж 3,5 тис. документів. У 1995 році Yahoo перенесли зі Стенфорда на http: //www. yahoo. com, де його підтримують на кошти рекламодавців [17, 556].
У російському Інтернеті зараз існують такі основні пошукові системи: Яндекс (http: //
www. yandex. ru/, http: //www. ya. ru/), Рамблер (http: // www. rambler. ru/), Апорт (http: //www. aport. ru/), Nigma (http: //www. nigma. ru).
Яндекс — російськомовна пошукова система, що має найбільшу базу даних, кластерну структуру і розміщена на кількох серверах. У Яндекса досить швидкий пошуковий робот [1].
Пошукова система Рамблер почала своє існування з 1996 року. На сьогоднішній день вона є однією з найпопулярніших в Рунеті, поступаючись лише Яндексу. Пошукова система Рамблер при пошуку враховує морфологію російською мовою, що дає великі можливості для ефективного пошуку
інформації. Реалізована також система так званих «перев'язок», яка дозволяє видавати у результатах пошуку не тільки сторінки, що містять запит, але й слова, які є синонімами запиту. Ще однією функцією «перев'язок» є видача контекстної реклами не тільки за конкретним запитом, але й за запитами, які тісно зв’язані з вихідним, що дозволяє перекрити більшу кількість цільової аудиторії. На Рамблер функціонує також рейтингова система Rambler’s Top 100 (http: //www. top100. rambler. ru/), в якій можна знайти найбільш відвідувані сайти за певною тематикою [2].
Апорт є повнотекстовою пошуковою системою по російському Інтернету. Вона індексує всі слова, які б побачила на екрані людина, що проглядає конкретну сторінку сайту. У результаті будь-яке слово з тексту може служити критерієм подальшого пошуку. Для документів HTML, крім основного тексту документу індексуються також: заголовок документу (TITLE), ключові слова (META KEYWORDS), опис сторінок (META DESCRIPTION) і підписи до сторінок (ALT). Крім того, Апорт індексує як тексти гіперпосилань, що належать документу, на цей документ з інших сторінок, що знаходяться як зсередини сайту так і за його межами, а також складені (або перевірені) редакторами опису сайтів з каталогу Апорт. Сортування результатів пошуку у Апорті ґрунтуються виключно на об'єктивних критеріях. До переліку основних критеріїв, які Апорт враховує при сортуванні документів (сайтів) входять такі: 1) кількість слів, що шукаються, у тексті документу (у відсотках) і відстань між пошуковими словами у тексті документу- 2) місце у тексті, де зустрічаються пошукові слова (заголовок, опис, мате-тег та ін.) —
3) зовнішній вигляд шрифту, яким набрані у тексті слова, що шукаються (розмір, жирність, колір) —
4) кількість посилань з Інтернету на даний документ-
5) використання слова, що шукається, у тексті посилань з Інтернету на даний документ.
Кінцевий відсоток відповідності документу запиту будується як деяка функція від усіх цих показників. Завдяки індексуванню посилань Апорт не тільки швидко добирається до різних закутків російського Інтрнету, але й дозволяє шукати у зарубіжній мережі (оскільки на багато цікавих зарубіжних сайтів є посилання з російських сайтів) [13].
Nigma — інтелектуальна пошукова система, що ґрунтується на методі кластеризації отриманих документів. Він полягає у тому, що на основі введеного користувацького запиту формується список документів, що розділені на кілька класів з анотацією кожного класу і самого документу [6].
Серед україномовний пошукових систем можна виділити ElVisti (http: //el. visti. net/), & lt-META>- (http: //meta-ukraine. com/). ElVisti здійснює пошук по базі українських веб-серверів, по базі реферативних описів веб-серверів, по українським USENET-конференціям, реалізує розширений пошук, а також дає можливість додавання свого серверу або сторінки. META — пошукова система, що має оригінальну базу даних для пошуку по українським
Інтернет-ресурсам як на території України, так і за її межами. Це повнотекстова пошукова машина, яка підтримує розвинуту мову запитів, здійснює пошук по окремим полям документів, реалізує обмеження по даті. У ній існують різноманітні форми видачі результатів пошуку [14].
Не зважаючи на існування достатньої кількості пошукових систем стає дедалі все важче шукати саме наукову та освітню інформацію, адже більший відсоток надається комерційній, серед якої дуже важко знайте потрібний ресурс. Також слід зазначити, що в україномовному Інтернет контенті не достатньо якісних пошукових систем, які б були спрямовані на пошук наукової та освітньої інформації. Тому у серпні 2006 році нами була розроблена спеціалізована науково-освітня українська пошукова система Search (search. profi. net. ua). Вона спрямована на додавання сайтів українського сегменту Інтернету лише наукового та освітнього спрямування, розміщення їх у каталозі у відповідному тематичному розділі та подальшу їх індексацію, яка робиться для того, щоб у полі пошуку можна було за ключовими словами користувачеві знайти потрібну інформацію з проіндексованих ресурсів. На сьогоднішній момент база даних Search має 7. 86 Гб, 567 проіндексованих URL та 277 000 веб-сторінок. Пошукова система Search містить пошуковий каталог, що був розроблений нами, і пошукову машину DataparkSearch, автором якої є М. Захаров. Пошуковий каталог на сьогодні має 6 розділів: «Вища освіта», «Середня освіта», «Курси», «Навчальна і наукова література», «Науки», «Навчальні матеріали». Пошукова машина поділяється на дві частини: індексуючий механізм, який пробігає по посиланнях і зберігає у базі даних всі знайдені слова і нові посилання, та CGI-програма, яка надає можливість пошуку в даних, що збираються механізмом. DataparkSearch має можливість індексувати мульти-мовні сайти, використовуючи механізм узгодження умісту- реалізує нечіткий пошук на основі синонімів, акронімів і абревіатур і всіх форм (включаючи корегування правопису) слів з пошукових запитів- дозволяє індексувати Інтернет-сервери, що захищені паролем- має можливість одночасно виконувати кілька процесів індексування і/або пошуку по одній і тій же базі даних- підтримує логічні запити та використання синонімів і словоформ для покращення результатів пошуку. Механізм робить сортування документів за релевантністю, за популяністю, за датою останньої зміни і за важливістю, а також підтримує всі популярні Інтернет-кодування, включаючи Східно-Азіатські мультибайтні і UTF8. DataparkSearch підтримує HTML-шаблони для гучкого налаштування виводу результатів пошуку, має розширені можливості пошуку: теги, категорії, ліміти за часом та ін. Цікавою особливістю DataparkSearch є наявність алгоритму автоматичної побудови рефератів (SEA) [19]. До функцій DataparkSearch нами була додана можливість індексації Веб-сторінок українською мовою, адже даний пошуковий механізм не був налаштований на обробку слів з власне українськими літерами.
Висновки.
Таким чином, описані пошукові системи мають різні можливості і особливості у пошуку потрібної користувачеві інформації, що пов’язано із використовуваними ними пошуковими машинами (механізмами), які ґрунтуються на різних алгоритмах. Проте мета у них одна — якнайшвидше, якнайточніше і ефективніше здійснити пошук різного роду інформації серед ресурсів Інтернет відповідно до введеного користувачем запиту. Проте з огляду на те, що важко орієнтуватися у експоненціально зростаючому об'ємі інформації у мережі Інтернет, важливу роль для здійснення неперервної професійної освіти слід відводити тематичним пошуковим системам, в яких зроблено відбір саме освітньої та наукової інформації. Завдяки впровадженню таких систем економиться час і зусилля на пошук потрібної інформації та удосконалюється робота з національним Інтернет-контентом.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем пошуку інформації у мережі інтернет з подальшим використанням у неперервній професійній освіті.
Список використаних джерел
1. Поисковая система Yandex, 2006, http: //www. raskrutka. net/ yandex. html
2. Поисковая система Rambler, 2006, http: //www. raskrutka. net/ rambler. html
3. Поисковая система Northern Light, 2006, http: // www. raskrutka. net/north. html
4. Поисковая система MSN, 2006, http: //www. raskrutka. net/ msn. html
5. Поисковая система Lycos — описание, 2006, http: // www. raskrutka. net/lycos. html
6. Описание проекта, 2006, nigma. ru/
index_menu. php? action=click_menu&-menu_element=description
7. Поисковая система HotBot — описание, 2006, http: // www. raskrutka. net/hotbot. html
8. Поисковая система Google, 2006, http: //www. raskrutka. net/ google. html
9. Поисковая система Fast (AllTheWeb), 2006, http: // www. raskrutka. net/fast. html
10. Поисковая система Excite — обзор, 2006, http: // www. raskrutka. net/excite. html
11. EuroSeek, поисковая система — обзор, 2006, http: // www. raskrutka. net/euroseek. html
12. Поисковая система Direct Hit, 2006, http: // www. raskrutka. net/directhit. html
13. Поисковая система Апорт! — описание, 2006, http: // www. raskrutka. net/
14. Поисковые сервера, 2006, http: //www. lin. c om. u a/navi gator/ search. html
15. Что означает «Google»?, 2006, file: ///support/bin/ topic. py? topic=367
16. Описание поисковой машины, 2006, http: //
www. adelite. com/adelite. comdescription. html
17. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування. — Вид.2. — К.: Видавничий дім «СофтПрес», 2006. — 824 с.
18. Киселев М. В. Специализированные веб-каталоги, 2006, http: //www. accont. ru/modules. php
19. Возможности DataparkSearch, 2006, http: // www. dataparksearch. org/dpsearch-intro. ru. html#features
20. Поисковая система AltaVista — описание, 2006, http: // raskrutka. net/altavista. html
Надійшла до редакції 07. 05. 2007р.
ГЕМОДИНАМІЧНІ, СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ Х
Прихода І.В.
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
Анотація. У роботі вивчаються особливості основних параметрів амбулаторного добового моніторування артеріального тиску та електрокардіограми, структурно-функціонального стану міокарда і внутрішньосерцевої гемодинаміки, ішемії міокарда у хворих на метаболічний синдром Х у взаємозв'язку з головними показниками ліпідного та вуглеводного обміну, антропометричного обстеження.
Ключові слова: метаболічний синдром Х, порушення, дослідження, серце, хвороба.
Аннотация. Прихода И. В. Гемодинамические, структурно-функциональные и метаболические нарушения у больных на метаболический синдром Х. В работе изучаются особенности основных параметров амбулаторного суточного мониторирования артериального давления и электрокардиограммы, структурно-функционального состояния миокарда и внутрисердечной гемодинамики, ишемии миокарда у больных с метаболическим синдромом Х во взаимосвязи с главными показателями липидного и углеводного обмена, антропометрического обследования.
Ключевые слова: метаболический синдром Х, нарушения, исследования, сердце, болезнь.
Annotation. Prikhoda I.V. Sanguimotor, structurally functional and metabolic violations at patients on a metabolic set of symptoms X. The work studies the peculiarities of the main parameters of the out-patient 24 hours monitoring of arterial pressure and electrocardiogram, structural functional condition of myocardium and myocardial ischemia in patients with metabolic X-syndrome in interrelation with main parameters of lipid and carbohydrate exchange, anthropometric examination.
Key words: metabolic X-syndrome, disorders, examinations, heart, sickness.
Вступ.
Ризик серцево-судинних захворювань пов’язується з рядом факторів, серед яких найбільше значення надається підвищеному рівню холестерину ліпопротеідів низької щільності та підвищеному артеріальному тиску, при цьому кожний з цих факторів має незалежне значення (ВООЗ, 1999). Однак, в останні роки уважніше слідкують за значним взаємозв'язком між ними та рядом інших факторів ризику, таких як інсулінорезистентність (ІР) з порушеною толерантністю до глюкози (ПТГ), або інсулінонезалеж-ним цукровим діабетом (ІНЦД) та гіперінсулінемією (ГІ), підвищеною концентрацією тригліцеридів (ТГ) у ліпопротеідах дуже низької щільності (ЛПДНЩ) у сполучені зі зниженою концентрацією холестерину ліпопротеідів високої щільності (ХС ЛПВЩ), що надало підставу виділити метаболічний синдром Х (МСХ) (Reaven G.M. 1988).
Асоціація МСХ та серцево-судинних захворювань має ряд обставин. ІР сприяє розвитку АГ переважно через активацію симпатоадреналової системи та посилення реабсорбції натрію в ниркових канальцях [4, 5]. В останній час знаходять зв’язок

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой