Истило?оти ?у?у?и ?иноят? ва вижаги?ои он?о дар забони то?ик?

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Языкознание

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

10 02 22 ЯЗЫКИ НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЕВРОПЫ, АЗИИ, АФРИКИ, АБОРИГЕНОВ АМЕРИКИ И АВСТРАЛИИ 10 02 22 LANGUAGES OF FOREIGN COUNTRIES PEOPLES OF EUROPE, ASIA, AFRICA, NATIVES OF AMERICA AND AUSTRALIA
УДК 343 ББК 67. 022. 14
ИСТИЛО? ОТИ ?У?У?И ?ИНОЯТ? ВА ВИЖАГИ? ОИ ОН? О ДАР ЗАБОНИ ТО? ИК?
ТЕРМИНЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ИХ ОСОБЕННОСТИ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
TERMS OF CRIMINAL LAW AND THEIR PECULIARITIES IN THE TAJIK LANGUAGE
Маллаева Манижа Абдугаффоровна,
унвощ? и кафедраи забони то? икии ДД? БСТ (То?икистон, Ху? анд)
Маллаева Манижа Абдугаффаровна,
соискатель кафедры таджикского языка Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики (Таджикистан, Худжанд)
Mallayeva Manizha Abdugafforovna,
claimant of the Tajik language department under the Tajik State University of Law, Business and Politics (Tajikistan, Khujand) E-MAIL: vestnik-tsulbp@mail. ru
Ключевые слова: термин, право, юриспруденция, Уголовный кодекс, закон,
подстрекатель, наказание, участник, язык
В статье на примере терминов Уголовного кодекса Республики Таджикистан рассмотрены лексико-семантические особенности юридических терминов современного таджикского языка. Так как Уголовный кодекс Республики Таджикистан как один из основных законодательных документов имеет особое значение в определении лингвоюридических особенностей отраслевых терминов таджикского языка. Автор в результате сопоставления юридических терминов советского времени в современном таджикском языке приходит к выводу, что термины изучаемой отрасли приобрели более лаконичный, семантичный, практичный и специфичный оттенок, что и определяет развитие языка.
Key words: term, law, jurisprudence, penal code, law, goader, punishment, participant, language
Proceeding from the examples of terms of the Penal Code of Tajikistan Republic, the author canvasses lexico-semantic peculiarities of juridical terms of Modern Tajik. As the Penal Code of Tajikistan Republic as one of the principal legislative documents is of an especial importance in the definition of linguo-juridical specifities of branch terms of the Tajik language, the author, designing on the premise of correlation between the juridical terms of the Soviet time and those ones of Modern Tajik, comes to the conclusion that the terms of the branch studied acquired
138
Маллаева М. А. Истило? оти ?у?у?и ?инояти ва вижаги? ои он? о дар забони то? ики
more laconic, semantic, practical and peculiar shades thus determining the development of the language.
Дар? ар забон истило? от як? ишри махсуси калима? оро ташкил меди? анд ва бе? уда нест, ки он? о яке аз сарчашма? ои ганомандии захираи лугав? ма? суб меёбанд. Маълум аст, ки дар истифода истило? от хусусияти со? ав? касб менамоянд ва вобаста аз доираи истеъмолашон аз р? и ва? т ва фазо мустаъмал мегарданд. Масалан, бисёр истило? оти со? аи ?у?у? вежагии оммавият доранд ва ин та? озо менамояд, ки он? о ?ам ба мутахассисон ва? ам ба ша? рвандони одд? фа? мо бошанд, зеро мардум ба истифодаи истило? оти ?у?у? ниёзмандии? амар?за доранд.
Дар замони муосир оинаи инъикоскунандаи истило? оти ?у?у? кодекс? о ва? онун?о мебошанд. Масалан, ом? зиши Кодекси? иноятии ?ум?урии То? икистон имкон меди? ад, ки оид ба муайян намудани хусусият? ои лугавию маъноии истило? оти со? аи мазкур хулоса? ои мушаххас манзур гардад.
Бархе аз вожа? ои ?у?у? умумиистеъмол? буда, дар ин ё он матн? илои истило? мегиранд ё баръакс. ?атто ду ма? акистило?и ?у?у? вожа? ои ?иноят ва? азо аз замон? ои ?адим вежагии умумистеъмол? доштанд ва имр? з ?ам дар кодексу? онун?о тамоми маф? уми низоми? у?у?, адлу адолат, ?инояту разолатро фарогиранд.
Адлу адолат ва бадиву? иноят маф? ум?ои муайянкунандаи фаъолияти инсонанд. Он? оро низоми? онун муайян ва танзим менамояд. ?онуни ?иноят? принсип? ои худро дорост ва он дар моддаи сеюми «Кодекси ?иноятии ?ум?урии То? икистон» чунин омадааст: «?онуни ?иноят? ба принсип? ои ?онуният, баробар? дар назди? онун, ногузир будани? авобгар?, ?авобгарии фард?, адолат, инсонд? ст? ва демократизм асос меёбад» (3, с. 3). Кодекси? иноят? пеш аз? ама бояд маф? уми ?иноятро муайян намояд. Бинобар он моддаи 7-и «Кодекси ?иноятии ?ум?урии То? икистон» «Маф?уми ?иноят» номгузор? шуда, он аз ну? таи назари? у?у?шинос? маънидод гардидааст: 1) Кирдори (?аракат ё бе? аракат?) гуна? горонаи барои? амъият хавфноке, ки? амин Кодекс бо та? диди ?азо манъ кардааст, ?иноят эътироф мешавад. Таърифи мазкур собит менамояд, ки тафсири? у?у? аз тафсири филолог? фар? мекунад. Фар? ият пеш аз? ама дар тасниф ва мушаххасии тафсир мебошад. Масалан, ?амин маф? уми ?иноят дар «?иёс-ул-лугот» бо гуно? кардан (7, с. 248) баробар дониста шуда бошад, дар «Фар?анги забони то? ик?» онро «гуно?и ?идд?, ки сазовори? азои сахт» (14, с. 781) му? аррар намудаанд. Дар «Лугати нимтафсилии забони адабии то? ик» ?урму хаторо? ам ?иноят донистаанд (1, с. 554). Дар «Фар?анги истило? оти ?у?у?» «Тан?о кирдоре? иноят эътироф мешавад, ки барои? амъият хавфнок бошад. Ба? амъият хавфнок будан яке аз хусусият? ои асосии (моддии) ?иноят ба? исоб меравад» (16, с. 557). Боз як фар? и тафсири филологию? у?у? дар он аст, ки аз мав? еи ?у?у? тан? о кирдор? иноят ?исобида мешавад. Гуно? бошад, яке аз ча? ор аломати? иноят ма? суб меёбад.
?аракат ё бе? аракатие, ки зо? иран дорои аломат? ои яке аз кирдор? о бошанду бо сабаби кама? амият? барои? амъият хавфе пеш наоранд, ?иноят ?исобида намешаванд (3, с. 7−8). Та? рибан чунин тафсир дар «Кодекси ?иноятии РСС То? и-кистон» ?ам, ки соли 1961? абул гардида буд, дида мешавад, яъне, фа? мишу дарки филолог? аз? у?у? дар он кодекс? ам будааст. Чунин гуногунфа? м? ва мухталифэзо? ди? дар кодекс? о, мутаассифона, бисёр ба назар мерасанд. Масалан, дар кодекси мазкур вожаи далолаткунанда ба кор рафта, чунин шар? ёфтааст: далолаткунанда шахсест, ки содир намудани? иноятро ташкил кардааст, ё ки ба содир намудани? иноят ро? бар? кардааст (1, моддаи 17). Аз шар? и боло бармеояд, ки
139
Mallayeva M. A. Terms of Criminal Law and their Peculiarities in the Tajik Language
содиркунандагони? иноятро бо ча? ор маф? ум ифода менамудаанд: и? рокунанда, ташкилкунанда, далолаткунанда ва ёрдамч?.
Калимаи? амиштирок дар «Кодекси ?иноятии РСС Точикистон» (моддаи 17) чун ифодагари маънои умумии и? рокунанда, ташкилкунанда ва ёрдамч? корбаст шудааст. ?айд кардан? оиз аст, ки дар кодекси номбурда дар таснифоти худи? иноят ва истило?? ои ба? иноят марбут муносибати дигар ба назар мерасад, ки муфассалтар, ?иддитар, мушаххастар ва табиитар ба назар мерасад. Масалан, ?амиштирок? ва? амиштирокч?, ч? тавре ки? айд намудем, чун намуд? ои та? туллафзии калима? ои мураккаби пайвасти соучастие ва соучастник истифода шудаанд, ки на он? адар мувофи? анд. Бо ма? сади да? и?тар ифода намудани истило?? ои рус? муаллифон ва тар? умонони кодекси? иноятии ?ШСТ ба ивази калима? ои маъмули шарик (участник) ва шарик? (участие, соучастие), ки дар асар? ои баде? ва илм? васеъ истифода мешуданд, истило?? ои та? туллафзии навро кор фармудаанд. Аз афташ дар шакли рус? истифода шудани пешванд ба сохтани калима? ои нав дар забони то? ик? мусоидат кардааст. Лекин муаллифони кодекси? иноятии ?Т муносибатро дигар намуданд. Он? о калима? ои маъруфу маъмули шарик, шарик?, шарикон (ба ?ои ?амиштирокон-соучастники)-ро ворид намуданд. Аммо иваз намудани истило?? ои далолаткунанда (подстрекатель) ва ёрдамч? (пособник) ба назари мо ба? сталаб аст. Аввал ин ки тар? умаи ин истило? от бо тафсир? ои кодекс? ои ?иноят? мувофи? ат намекунанд. Дуюм, аз ну? таи назари забоншиносии? у?у? он? о барои ифодаи маънои лозим? корношояманд. Агар мураттибони «Кодекси ?иноятии ?ШСТ» далолаткунандаро шахси ташкилгари? иноят, ё ро? бари он фа? мида бошанд, мураттибони «Кодекси ?иноятии ?Т» ин маф? умро бо вожаи та? риккунанда ифода намуда, дар банди 4-уми моддаи 36 ба таври зайл шар? додаанд: «Та?риккунанда шахсе эътироф мешавад, ки шахси дигарро бо ро? и багапдарор?, поради? (харидан), та? дид ё ба тари? и дигар ба содир кардани? иноят моил кардааст» (3, с. 14). Аммо калимаи мураккаби тобеи далолаткунанда дар лугат? ои тафсир? ва дузабона? ой дода нашудааст. Ба андешаи мо нисбат ба вожаи далолаткунанда истило? и далолатгар бештар? обили ?абул аст.
Маълум аст, ки дар? у??ату санад? ои мурофиав? калимаи далолат ва ибораи масдарии далолат кардан мустаъмал аст. Далолат дар «Фар?анги забони то? ик?» чунин ташре? ёфтааст: 1. Ра? намо?, ро? нишон додан- 2. Нишона, аломат- гуво??, ша? одат (14, с. 317). Далолат кардан а) ро? нишон додан, ро? намо? кардан- б) ишорат кардан, далел шудан (ба чизе), гуво? додан (18, с. 930).
Дар «Лугати то? ик?-рус?» (1954) далолат чунин тарчума шудааст: 1) доказательство- убеждение- 2) указание правильного пути, наставление на путь истинный- далолат кардан — а) служить доказательством, аргументом, говорить за что-либо- б) убеждать, делать что-либо- в) указывать правильный путь, наставлять, направлять (5, с. 114). Дар «Фар?анги точик? ба рус?» и? тибоси мазкур айнан оварда шудааст (17, с. 180).
Та?? и?и тафсиру тарчума? ои овардашуда собит менамоянд, ки калимаи далолат дар забони точик? тобиши мусбати муассир? дорад. Бинобар ин, калимаи дало-латкунанда ё ибора бо ин калима маънову тобиши маъноии манфиро ифода карда наметавонанд.
Ногуфта намонад, ки далолати забони точик? маънои пурраи калимаи «подстрекатель» -и русиро ифода карда наметавонад.
Калимаи подстрекатель дар «Лугати тафсирии забони рус?"-и С. И. Ожегов шар? и мухтасару пурм?? таво гирифтааст: «шахсе, ки бо игвогар? машгул аст».
140
Маллаева М. А. Истило? оти ?у?у?и ?инояти ва вижаги? ои он? о дар забони то? ики
Калимаи подстрекательство (игвогар?, (фитнаангез?) бошад, ?амчун «бедор шудан, даъват ба рафтори о? ибаташ зарарнок, хатарнок ё беадабонаву чиноят?» тафсир карда шудааст (6, с. 441). Дар? омуси энсиклопедии ш? рав? (СЭС) ба игвогар? тафсири зерин додаанд: аз р? и ?у?у?и ?иноятии ш? равП шакли шарикП дар содир шудани? иноят (12, с. 1034). Мураттибони «Лугати рус?-точик?"-и соли 1949 ин калимаро чун игвогар, игводи? анда, васвасакунанда, барангезанда, ба ягон кори бад ташви? кунанда, фитнагар тар? ума кардаанд (10, с. 518). Дар «Лугати рус?-точик?» (1985) «подстрекатель"-ро чун игвогар, та? риккунанда, фитнагар, балвогар, барангезанда фа? мидаанд. Подстрекательство — игвогар?, фитнаангез?, та? рик, вас-васа, ш? р андохтан (11, с. 769). Тафсир? о ва тар? ума?ои овардашуда далели онанд, ки истило?? ои русии подстрекательство, подстрекатель? ам дар «Кодекси ?иноятии ?ТТТСТ» ва? ам «Кодекси ?иноятии ?Т» нодуруст корбаст шудаанд. Зиёда аз ин, худи калимаи та? рик, ки аз он истило? и та? рик +кунанда сохта шудааст, амали исм? аст ва кай? ост, ки дар забони то? ик? калимаи арабии мута? аррик бо маънои ба кор дароранда мустаъмал аст, яъне та? риккунанда ва ба? аракатоваранда муродифанд. Ба андешаи мо, вожаи ёрдамч? (пособник) бо калимаи ёвар иваз карда шавад, маф? ум бе? тар ифода мегардад. Го? е мешавад, ки? инояти касе бо ягон сабабу андешае пин? он карда шудааст ва онро дар «Кодекси ?иноятии ?Т» пин? онкунП номидаанд.
Пин? онкун? — калимаи умумиистеъмол? буда, тобиши манф? дорад. Вай аз вожаи пин? он (тайный, скрытый) +асоси феълии замони? озираи кардан (кун)+пас-ванди калимасози -П сохта шудааст. Дар моддаи 18 «Кодекси ?инояти ?ШСТ» гуфта шудааст, ки пин? онкунП (укрывательство)-ин «Шахсеро барои пин? он намудани? инояткор, инчунин барои пин? он намудани олат ва восита? ои ?иноят, осори? иноят ё чиз? ои ?инояткорона ба даст овардашуда, ки ин пин? онкун? пешак? ваъда карда нашудааст, факат дар маврид? ои дар? исми махсуси? амин Кодекс нишон додашуда ба? авобгар? кашидан мумкин аст» (2, с. 15). Моддаи 19-уми боби 3-юми «Кодекси ?иноятии ?ШСТ», ки охирин боби кодекс аст, хабарнади? П (недонесение) ном дорад.
Хабарнади? П калимаи мураккаби тобеъ мебошад, ки аз исми хабар (вести, известие)+?иссачаи инкории на, асоси феълии замони? озираи додан, де? +пасванди -П сохта шуда, доираи ма? дуди истифода дорад. Вожаи мазкур дар асоси? олаби маъмули калимасоз? сохта шуда бошад? ам, сунъ? менамояд, бинобар он дар байни хал? мустаъмал нест. Мардум маф? уми зайлро бештар бо ибораи хабар надодан ифода менамоянд. Вале яке аз талаботи истило? соз? дар шакли калима корбаст намудани он мебошад, шояд бинобар? амин муаллифон маф? уми болоро бо як вожа ифода карда бошанд. Бояд? айд кард, ки дар та? ияи модда? ои кодекс? оидаву талаботи ягона риоя нашудааст. Баъзе маф? ум?о шар? у тавзе? доранд, баъзеи дигарашон бе таъриф та? ия гардида, якбора мо? ияти модда эзо? дода шудааст. Аз? умла дар моддаи 19, ки Хабарнади? П ном дорад, бидуни таъриф, намуди? азо му? аррар карда шудааст. Матни модда низ мугла? ва но? ис менамояд: «Шахсе, ки тайёр шудан ё содир шудани? иноятро нагз дониста, дар бораи он хабар надодааст, фа? ат дар маврид? ои дар? исми махсуси? амин Кодекс нишондодашуда ба? авобгарии чиноят? кашида мешавад» (2, с. 15).
Боби чоруми «Кодекси ?иноятии ?ШСТ» панч моддаро дар бар мегирад, ки ба? азо (наказание) марбут аст. Маънои лугавии калимаи? азо — подош, сазо, мукофоти нек? ба бад? (возмездие, расплата, наказание, кара, взыскание) аст. Ин калима уму-миистеъмол, фаъол, серма? сул бо тобиши э? сосотию таассуротии манф? мебошад.
Маънои лугавии? азо «мукофоти бад?, сазои кори бад ё гуно? е- подош, музд- ?азои олП, ?азои марг? укми ?атл- р? зи ?азо а) р? зи азобу маша?? ат, р? зи сазоди??,
141
Mallayeva M. A. Terms of Criminal Law and their Peculiarities in the Tajik Language
р? зи ?исобот барои кирдор? ои худ- б) д. р? зи ?иёмат, р? зи ма? шар, р? зи ?исоби бандагон аз кардаи худ назди Худо- ?азо гирифтан ба? азо расидан, ба? азо ма? кум шудан- ?азо дидан ба? азо расидан барои кори кардаи худ- ?азо додан сазо додан барои кору кирдори бад- ?азои касеро додан барои кирдораш ба? азо расонидан- ?азои худро дидан ба? азои кори бади кардаи худ расидан- ?азо кашидан? азо дидан- ба? азо гирифтор кардан ба? азо расонидан- ба? азои худ расидан барои амали бад сазои худро дидан- ба? азояш расондан ба? азои муносибаш гирифтор кардан. 2. ?аримаи на? д?» (15, ?. 2, с. 578). Дар ин боб, ки ДАР БОРАИ? АЗО номида шудааст, кодекс маъно ва маф? уми ?азо шар? у эзо? дода нашудааст, аммо дар моддаи 20 Ма? сади ?азо, дар моддаи 21 Хел? ои ?азо тафсир ёфтаанд.
Дар моддаи 20? азо сазои? инояти содиршуда? исобида шудааст. Бояд? айд кард, ки матни моддаи мазкур баъд аз нашри соли 1963 андаке та? рир шудааст: «?азо на фа? ат барои? инояти содиршуда сазо мебошад, балки ма? сади ?азо низ он аст, ки ма? кумшудагонро дар р?? и муносибати софдилона ба ме? нат, айнан и? ро намудани? онун?о, ?урмат намудани? оида?ои зиндагии умумии сотсиалист? исло? ва аз нав тарбия кунад, инчунин? иноят?ои нав содир кардани чи ма? кумшудагон ва инчунин шахсони дигарро пешгир? кунад» (2, с. 15−16). Дар та? рири баъд ибораи барои? и-нояти содиршуда сазо будан бо ибораи сазои цинояти содиршуда будан, калимаи инчунин бо чи (чи… чи) иваз карда шудааст. Аз му? оиса бармеояд, ки во? еан ?ам матни аввала хеле та? рирталаб буда, ?олаби иборабанд? ва мавриди истифодаи калима риоя нашудааст: «?азо на фа? ат сазои? инояти содиршуда мебошад, балки ма? сади ?азо низ он аст, ки ма? кумшудагонро дар р?? и муносибати софдилона ба ме? нат, айнан и? ро намудани? онун?о, ?урмат намудани? оида?ои зиндагии умумии сотсиалист? исло? ва аз нав тарбия кунад, инчунин? иноят?ои нав содир кардани чи ма? кумшудагон ва чи шахсони дигарро пешгир? кунад» (4, с. 12). Мутаассифона, дар кодекс маф? уми ?азо эзо? наёфта якбора ма? сад ва хел? ои он ташре? ёфтаанд. Во? еан, дар нашри соли 1984 унвони моддаи 21 тагйир дода шуда, ба? ои калимаи хел вожаи намуд истифода шудааст: хели? азо — намуди? азо. Вожа? ои мазкур дар забони то? ик? го? е чун унсур? ои ?аммаъно низ мустаъмаланд. Вале вожаи хеле дар «?иёс-ул-лугот» ба маън? ва шакли мустаъмал? пайдо нашуд, намуд ба гунаи нумуд ба маънои аломату нишони чизе ва зо? ир (8, с. 353) ?ой дода шудааст. Мураттибони «Фар?анги забони то? ик?» калимаи хелро ба хайл? авола дода, онро чун гур??, тоифа, ?амоат, ?авм маънидод кардаанд (15, с. 456). Намуд чунин шар? ёфтааст: «1. афт, шакл, симо, манзара- 2. намуна, тимсол (14, с. 832). Мусаннифони «Фар?анги тафсирии забони точик?» вожаи хелро чун калимаи омоним? ба ду чудо карда маънидод намудаанд: ХЕЛ I навъ, гуна- хел ба хел гуна-гуна, навъ ба навъ- ?амин хел ин тавр, ин тари?, ин гуна, ин? абил. ХЕЛ II ниг. хайл- даста, гур??, т? да,
тоифа, ?абила (19, с. 433). Муродифи имр? заи он ба гунаи намуд ва ба маънии» 1. шакл, сурат, ба назарнамо?. 2. ?иёфа, симо, афту андом- намуди зо? ир? (берун?) манзараи ба назар намоён- ба (дар) намуд зо? иран, аз зо? ир, ба назар- барои намуд а) барои намуна, барои намоиш- б) барои зеби зо? ир?, барои зебо будан» (18, с. 895). Бино бар тафсири фар? анг?о аз намуд хел? ои чазо гуфтан бе? тар будааст, аммо дар «Кодекси чиноятии? ум?урии Точикистон» низ намуди чазо корбаст гардидааст, ?ол он ки чазо маф? уми абстракт буда, ба назар намоён шуда наметавонад.
Умуман, маълум гардид, ки чазо хел, гуна, намуд доштааст ва яке аз он? о чазои чиноят? будааст. ?азои чиноятиро? онунгузор ?амчун чораи мачбурияти давлат? муайян кардааст, ки аз р? и ?арори суд ба шахсони чиноят содиркарда истифода мекунанд. ?азои чиноят? аз р? и ?онуни ш? рав? меъёри худро дошт: ма? рум кардан
142
Маллаева М. А. Истило? оти ?у?у?и ?инояти ва вижаги? ои он? о дар забони то? ики
аз озод? (лишение свободы), кор? ои исло? кун? (исправительные работы), танбе? и ?амъият? (общественное порицание), бадарга ба? ои муайян (ссылка), бадарга аз? ои муайян (высилка) — ма? рум кардан аз? у?у?и ишгол намудани вазифа? ои муайян ё ки ма? рум намудан аз? у?у?и машгул шудан бо фаъолияти муайян (лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью), ?арима (штраф) — озод кардан аз вазифа (освобождение от должности) — мусодираи молу мулк (конфискация имущества) ва г. Шар? и юрислингвист? (?у?у??-лугав?)-и ?амаи ин? иноят?о аз шар? и лугавиашон ба андозае тафовут дорад. Дар тафсири (таърифи) юрислингвист? ба моддаи аввал дара? аи ?у?у?ии шахс ва мав? еи предмети мавриди му? окима ?арордошта гузошта мешавад, ки мисоли он шар? и ?азои ?иноят мебошад. Баръакси «Кодекси ?инояти ?ШСТ» дар? исми III, боби 9 дар моддаи 46 «Кодекси ?иноятии ?Т» «Маф?ум ва? адаф?ои ?азо» ?ой дода шудааст, ки гуфта мешавад: «?азо чораи ма? бурии давлат?, ки аз р? и ?арори суд му? аррар карда мешавад». Он нисбати шахсе, ки дар содир намудани? иноят гуна? гор эътироф шудааст, татби? гардида, аз ма? рум кардани? у?у?у озоди? ои шахс, ки дар? амин Кодекс пешбин? гардидаанд, иборат мебошад. Ма? сади ?азо дар банди 2 нисбат ба «Кодекси ?инояти ?ШСТ» хеле мушаххасу возе? тар маънидод карда шудааст: 2. ?азо бо ма? сади бар? арор намудани адолати и? тимо?, исло? и ма? кумшуда, инчунин пешгирии содир гардидани? иноят?ои нав татби? мешавад (3, с. 19). Агар «Кодекси ?иноятии ?ШСТ» 17 намуди? азоро пешбин? карда бошад, пас «Кодекси ?иноятии ?Т» 12 намуди онро зикр кардааст. Бояд? айд кард, ки фар? на тан? о дар намуди? азо?о, балки дар номг? й ва таъиноти он? о низ мебошад. Масалан, дар моддаи 21? амчун намуди ало? идаи ?азо ?инояткори бисёр (хеле) хавфнок ишора шудааст (моддаи 24), бадарга ба? ои муайян ва бадарга аз? ои муайян (моддаи 25), кор? ои исло? кун? ба ма? рум? аз озод? (моддаи 26), озод намудан аз вазифа (моддаи 29), гузоштани?? дадор? зарари расонидашударо баробар мекунад (моддаи 30), равона кардан ба муассиса? ои тарбияв?-ме?нат? ва муоли? ав? (моддаи 32), ма? рум кардан аз? у?у??ои падару модар (моддаи 34), ки мутоби? ан ба забони то? ик? ?амчун ретсидивисти махсусан хавфнок тарчума шудааст. Бадарга ба чои муайян ва бадарга ма? рум? аз озод?- хол? кардан аз вазифа- Гузоштани?? дадории бартараф наму-дани зарари расонидашуда- фиристодан ба профилакторияи тарбиявию ме? нат?- Ма? рум кардан аз? у?у?и падарию модар?. Дар муайян кардани (таъиноти) номг? и намуди чазои ин ду моддаи кодекси чиноят? мо фар? и (намоён) назаррасро мебинем:
1. Фар? дар номг? и намуди чазо- моддаи 26 Кодекси чинояти? ШСТ «Кор?ои исло? кун? бе ма? рум? аз озод?» ном дорад- дар кодекси чиноятии? Т моддаи 52 тан? о «Кор?ои исло? кун?» номида шудааст. 2. Инти? оли намуди чазо? о аз як боб ба боби дигар (?инояти такрор?-?исми 2. ?иноят. Боби 3. Маф? ум ва намуд? ои чиноят-моддаи 21 кодекси чинояти? Т. Ба чои чинояткори хеле хавфнок-чинояти такрор? моддаи 21 Кодекси чиноятии? Т омадааст- 3) Номг? и намуд? о вучуд надорад (нест) (Дар кодекси чиноятии? Т нест) — 4) Дар Кодекси чиноятии? Т илова карда шудааст (моддаи 53) Ма? дудият аз р? и (тиб?и) хизмати? арб?- моддаи 54 Ма? дуд кардани озод?, моддаи 58. Тамоми умр аз озод? ма? рум кардан (моддаи 25 Кодекси чиноятии? ШСТ Бадарга ба чои муайян ва бадарга аз чои муайян). 9 Дар Кодекси чиноятии? ШСТ ва Кодекси чинояти? Т истило? и ретсидив истифода шудааст, ки аз лотин? маънояш «баргаштан, такрор кардан, бозгаштан» аст. Дар Кодекси чиноятии? ШСТ истило? и ретсидивист бе шар? истифода шудааст. Дар банди аввали моддаи 21-уми «Кодекси чиноятии? Т» калимаи ретсидив чунин маънидод шудааст: «Содир намудани чинояти? асдона аз тарафи шахсе, ки? аблан барои содир кардани чинояти
143
Mallayeva M. A. Terms of Criminal Law and their Peculiarities in the Tajik Language
?асдона доги суд? дорад, ретсидиви? иноят эътироф мешавад» (3, моддаи 21). Инчунин, дар «Кодекси ?иноятии ?ШСТ» яке аз намуд? ои ?азо штраф номида шудааст, ки аз забони олмон? гирифта шуда, маънояш? азо мебошад.
Дар «Кодекси ?иноятии ?Т» калимаи штраф бо лугати маъмули арабиасоси? арима иваз карда шудааст, ки нати? аи тоза кардани забони то? ик? аз унсур? ои барзиёди лугавии рус?-байналмилал? мебошад. Ч, арима шакли сохтаи калимаи арабии? урм (гуно?) аст. Дар забони то? ик? нисбат ба калимаи? урм шакли? арима бештар истифода мешавад, ки умумиистеъмол, серистеъмол, серма? сул буда, дорои вижагии истило? ист. Моддаи 29 «Кодекси ?иноятии ?ШСТ» «Хол? кардан аз вазифа» ном дорад. Калимаи хол? дар забони то? ик? ?амчун озод, фориг фа? мида мешавад: Тафсири вожаи хол? дар «Фар?анги тафсирии забони точик?» чунин омадааст: «ти??, бекасу бечиз- му? об. пур- а) ти? гардонидан, бебор кардан, бори чизеро фаровардан- б) аз кору хизмат баровардан, озод кардан, бекор кардан- в) андохтан, хол? кардан (мас., тир) — хол? шудан а) ти? шудани? ое аз чизе- б) фориг шудан (аз коре) — в) озод шудан, баромадан (19, с. 464).
Дар таркиби ибора? ои хол? кардан- аз кор хол? кардан дар сол? ои 30−80-уми а. ХХ ба маънои калимаю ибора? ои русии освобождаться, опорожняться- освобождать от работы, увольнять истифода мешуд (5,337). Бинобар ин, мураттибони «Кодекси ?инояти ?ШСТ» ибораи освобождение от должностиро чун хол? кардан аз вазифа тар? ума кардаанд. Аммо аз сол? ои 90-уми асри ХХ ибораи сабукд? ш кардан па? н гашт, ки лугати расмию адабист. ?узъи муайянкунандаи ибора сабукд? ш дар забони точик? калимаи нав (неологизм) мебошад, вай аз сифати соддаи сабук (сабук, озод) ва исми д? ш (китф, бозу) ?амчун калимаи мураккаби тобеъ сохта шудааст. Дар усули расм?-коргузор? бо маънои мачозияш — озод кардан аз вазифаи ишголнамуда истифода мешавад.
Калимаи масдарии гузоштан дар таркиби ибораи «Гузоштани ??дадории бартараф намудани зарари расонидашуда (моддаи 30) бар ивази истило? и русии возложение, возложить, возлогать истифода мегашт. Дар забони адабии муосири точик? гунаи вогузоштан мустаъмал аст. Дар кодексу? онун ва? уччату асноди дигари? у?у? чунин дигаргуни? ои лугавию маъно? ва сабкию баён? зиёд буда, аксари он? о мабн? бар «Кодекси ?у?у?и чиноят?"-и ?Т мебошанд. Аз ин ли? оз, та?? и?у ом? зиши вижаги? ои лугавию услубии сарчашмаи мазкур а? амияти илмию амал? дорад.
Пайнавишт:
1. Айн? С. Куллиёт. ?. 12.- Душанбе: Ирфон, 1976. — 563 с.
2. Кодекси циноятии РСС Тоцикистон. — Душанбе: НДТ, 1963. -179 с.
3. Кодекси циноятии? ум?урии Тоцикистон. — Душанбе: ?онуният, 2008. — 410 с.
4. Кодекс? о: Кодекси циноятии РСС Тоцикистон- Кодекси протсессуалии циноятии РСС Тоцикитон- Кодекси исло? и ме? натии РСС Тоцикистон. — Душанбе: Ирфон,
1984.- 458 с.
5. Лугати тоцик?- рус?. — М. :СЭ, 1954. -694 с.
6. Ожегов С. И. Словарь русского языка. — М: Русский язык, 1987.- 749 с.
7. Ромпур? Му? аммад ?иёсиддин ?иёс-ул-лугот, ?.1. -Душанбе: Адиб. 1987. — 480 с.
8. Ромпур? Му? аммад ?иёсиддин ?иёс-ул-лугот, ?.2. -Душанбе: Адиб. 1988. — 480 с.
9. Русско-персидский словарь. -М.: Русский язык, 1986.- 614 с.
10. Русско-таджикский словарь (Под редакцией А. П. Де? от? и Н. Н. Ершова). -Москва-Сталинобод, 1949. — 880 с.
11. Русско-таджикский словарь. -М.: Русский язык. -1985. — 964 с.
144
Маллаева М. А. Истило? оти ?у?у?и ?инояти ва вижаги? ои он? о дар забони то? ики
12. Советский энциклопедический словарь. -М. :СЭ, 1986. — 1462 с.
13. Суперанская А. В. Терминология и номенклатура // Проблематика определений терминов в словарях разных типов. -Ленинград, 1976.- С. 68−74.
14. Фар? анги забони тоцик?. ?.1. — М.: СЭ, 1969. -951 с.
15. Фар? анги забони то? ик?. ?.2. — М.: СЭ, 1969. — 952 с.
16. Фар? анги истило? оти ?у?у?. — Душанбе: ЭР-граф, 2009. — 620 с.
17. Фар? анги то? ик? барус?. -Душанбе: Шар? и озод, 2006. — 746 с.
18. Фар? анги тафсирии забони то? ик?. ?.1 — Душанбе: Шар? и озод, 2008. — 950 с.
19. Фар? анги тафсирии забони то? ик… 2-Душанбе: Шар? и озод, 2008. — 945 с.
Reference Literature:
1. Ayni S. Collection of Compositions. V. 12. — Dushanbe: Cognition, 1976. — 563 pp.
2. The Penal Code of the Tajik SSR. — Dushanbe: NDT, 1963. — 179 pp.
3. The Penal Code of Tajikistan Republic. — Dushanbe: Legislativity. 2008. — 410 pp.
4. Codes: Penal Code of the Tajik SSR- Procedural-Criminal Code of the Tajik SSR- Corrective Labour Code of the Tajik SSR. — Dushanbe: Cognition, 1984. — 458 pp.
5. Tajik-Russian Dictionary. — M.: Soviet Encyclopedia. — M.: Russian Language, 1954. — 694
pp.
6. Ozhegov S.I. The Dictionary of the Russian Language. — M.: Russian Language, 1987. — 749
pp.
7. Rompuri Mukhammad Ghiyosiddin. Ghiyos'- Dictionary. V.1. — Dushanbe: Man-of-Letters, 1987. — 480 pp.
8. Ibidem. V.2. 1988. — 480 pp.
9. Russian-Persian Dictionary. — M.: Russian Language, 1986. — 614 pp.
10. Russian-Tajik Dictionary (under the editorship of A.P. Dekhoti and N.N. Yershov). — Moscow — Stalinabad, 1949. — 880 pp.
11. Russian-Tajik Dictionary. — M.: Russian Language. — 1985. — 964 pp.
12. Soviet Encyclopedic Dictionary. — M.: Soviet Encyclopedia. 1986. — 1462 pp.
13. Superanskaya A. V. Terminology and Nomenclature // Problematics of Definition of Terms in Different Types of Dictionaries. — Leningrad, 1976. — pp. 68 — 74.
14. Interpretation Dictionary of the Tajik Language. V. 1. — M.: Soviet Encyclopedia. 1969. -
951 pp.
15. Interpretation Dictionary of the Tajik Language. V. 2. — M.: Soviet Encyclopedia. 1969. -
952 pp.
16. Dictionary of Juridical Terms. — Dushanbe: ER-graph, 2009. — 620pp.
17. Tajik-Russian Dictionary. — Dushanbe: Free East, 2006. — 746pp.
18. Interpretation Dictionary of the Tajik Language. V.1. — Dushanbe: Free East, 2008. — 950 pp.
19. Interpretation Dictionary of the Tajik Language. V.2. — Dushanbe: Free East, 2008. — 945 pp.
145

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой